درسي پايه اول

آموزشي سرگروههاي پايه اول

پروژه تحولات بنیادین محتواي جديد كتاب اول دبستان و همسوسازي آن با محتواي درس ملي همراه با برنامه آموزش معلمان زمان شروع: جمعه 24 تير 1390   توضيحات:
عنوان طرح: تغيير محتواي آموزشي پايه اول دوره ابتدايي،  همسوسازي با برنامه درسي ملّي آموزش معلمان باسمه تعالي 1. مقدمه :  با تصويب سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران در هشتصدو بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، بخش هاي مختلف نظام آموزشي كشور مخاطب اين سند تحولي قرار گرفتند. براساس اين سند، تحول در زير نظام برنامه درسي يكي از الزامات عملي براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده بود ولذا طراحي و تدوين " برنامه درسي ملي " به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسي در دستور كار متوليان آموزش و پرورش قرارگرفت. با آغاز عملياتي كردن راهكارهاي مورد نظر سند و بروندادهاي اوليه برنامه درسي ملي، تغيير در برنامه¬هاي درسي نيز در برنامه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي قرار گرفت. از طرف ديگر براساس مصوبات شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش و پرورش ، مقرر شده بود كه ساختار جديد آموزشي از سال تحصيلي1390-91  اجرا شده و براساس آن ومتناسب با اسناد بالا دستي، برنامه ها وكتاب هاي پايه هاي اول ابتدايي تغيير نمايد.  نظر به اين كه تبيين برنامه ها و همراه نمودن عوامل دست اندركار آموزش و پرورش با تغييرات مدنظر از محوري ترين مسائل در تحول مي باشد و از آنجا كه مقرر گرديده مرحله اوليه تغييرات برنامه ها و كتاب هاي درسي  موردنظر از ابتداي سال تحصيلي در دسترس نظام آموزشي كشور قرار گيرد، طرح ذيل با عنوان " آموزش معلمين - تغيير محتواي آموزشي پايه اول دوره ابتدايي، همسوسازي با برنامه درسي ملّي – " درصدد است تا بستر لازم براي آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با تغييرات رويكردها، روش هاي آموزشي و محتواي كتاب هاي جديد التأليف را فراهم نمايد.   2. ضرورت و اهميت: برنامه درسي ملي با ارائه يك الگوي جديد هدف گذاري شامل پنج عنصر(تفكرو تعقل، ايمان، علم، عمل و اخلاق) در چهار عرصه ارتباطي متربي(با خود، خدا، خلق، خلقت) اقتضائات كاملا جديدي را براي مؤلفه هاي برنامه درسي (رويكرد، محتوا، راهبردهاي ياددهي و يادگيري، ارزشيابي،...)  و برنامه آموزشي ايجاد مي كند. لذا به تأكيد سند تحول راهبردي نظام آموزش و پرورش، همراهي و همكاري فرهنگيان بخش اجتناب ناپذيري از استلزامات اصلي اجراي مؤفقيت آميز برنامه هاي تحول آفرين خواهد بود.  ضرورت هاي آموزش هاي توجيهي معلمين، شامل موارد زير مي باشد. 1.         ضرورت آشنايي با برنامه درسي ملي : سند برنامه درسي ملي نقشه كلان برنامه درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي كشور را تعيين مي كند لذا آشنايي اجمالي فرهنگيان با اين سند زمينه را براي نشر ارزش ها و ادبيات خاص اين سند فراهم كرده و حساسيت جامعه فرهنگي را نسبت به اجرا ي  اين سند افزايش خواهد داد. 2.ضرورت يكپارچه¬سازي فهم از ادبيات تحول برنامه درسي: برنامه درسي ملي نقشه راهنماي انتقال ايده ها ومفاهيم اصيل تحولي به محتواي آموزشي مي باشد. نشر اين مفاهيم نيازمند بحث و تبادل نظر در ميان معلمين مي¬باشد تا جامعه فرهنگي كشور به يك فهم مشترك از ادبيات برنامه درسي برسند.   3. ضرورت توجيه تغييرات مفاهيم و محتواي پايه: بر اساس برنامه درسي ملي درجريان تدوين محتواي آموزشي و تربيتي پايه اول ابتدايي تلاش شده تا با رعايت اصول مدنظر برنامه، محتواي آموزشي پايه در تمامي حوزه هاي يادگيري به معيارهاي برنامه نزديك شوند، و راهبردهاي يادهي و يادگيري نيز به تناسب ميزان تغييرات محتوا با خواسته هاي سند هماهنگ گردد. لذا شايسته است مؤلفين و برنامه ريزان محتواهاي آموزشي به تعامل با معلمين در اين زمينه پرداخته و به درك مشتركي نسبت به اين تغييرا ت برسند و فرصت هاي مناسب يادگيري را براي متربيان خودشان فراهم نمايند. 4. ضرورت پوشش تمامي حوزه هاي يادگيري:  اسناد تحولي به جريان تربيت نگاه يك پارچه داشته و اين امر در تنظيم محتواي آموزشي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا  بايد برنامه درسي پايه به صورت هماهنگ و يكپارچه به معلمين اين پايه عرضه گرديده و برنامه آموزشي به صورت يك كلّ به نظر معلمين پايه رسانده شود. 5. ضرورت بازآموزي روش هاي ياددهي-يادگيري: سهم مهمي از تحول آموزشي ، تحول در روش هاي ياددهي-يادگيري مي باشد. علي رغم اين مهم، آخرين دوره برگزارشده بسياري از دروس پايه اول مربوط به سالها پيش بوده و باتوجه به تغييرات معلمين پايه اول، اجراي اين برنامه ها فرصت ذي قيمتي است تا روش هاي آموزشي بازبيني شده و معلمين از آخرين مباحث در اين حوزه اطلاع يابند. 3. تغييرات برنامه هاي درسي: برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران، حيطه تغييرات برنامه هاي درسي را از سطح مباني و اصول به ساير عناصر و اجزاء برنامه¬هاي درسي تعميم داده است. بر اين اساس، مؤلفين و برنامه ريزان محتواي آموزشي مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مباني و رويكرد اين برنامه، نسبت به همسوسازي(بازبيني و يا تأليف مجدد) محتواي آموزشي با برنامه درسي ملي اقدام نمايند. لذا، تغييرات برنامه هاي درسي گروه هاي ذيربط به شرح ذيل اعلام مي گردد. : ميزان تغييرات برنامه درسي قرآن كريم پايه اول ابتدايي بستر و زمينه تغيير ميزان تغيير خلاصه تغيير و جهت گيري   رويكرد برنامه درسي بدون تغيير با تاكيد جديد بر سوگيري به سوي رويكرد برنامه درسي ملي رويكرد جاري درس، انس با قرآن كريم و دست يابي به مهارت هاي اصلي سواد قرآني (خواندن قرآن و درك تدريجي معناي عبارات آيات ساده قرآن كريم) است. اين رويكرد نه تنها در راستاي رويكرد برنامه درسي ملي است، بلكه از لوازم و مقدمات ضروري تحقق آن است.       اهداف  برنامه درسي   -آشنايي با آموزه­هاي قرآني در قالب پيام هاي قرآني و انجام فعاليت هاي يادگيري باتاكيد بر محورهاي برنامه درسي ملي مانند: - تقويت قدرت تفكر و تعقل -آشنايي با آموزه هاي قرآني به عنوان پاسخ و راهي به سوي شكوفايي فطرت الهي -  تقويت ايمان و باورهاي ديني -آشنايي با آداب و اخلاق اسلامي و تقويت مهارت هاي زندگي - برقراري پيوند ميان علم و عمل و بهره گيري از آموزه هاي قرآن كريم در زندگي - توسعه محيط هاس يادگيري از طريق يارگيري از طريق جلب مشاركت اولياي دانش آموزان در آموزش قرآن؛ محتواي  برنامه درسي تغييرجزئي پيام هاي قرآني، اشعار مربوط به پيام ها، برخي داستان هاي قرآني جديد، فعاليت هاي قرآني راهبردهاي ياددهي-يادگيري بدون تغيير مبتني بر راهبردهاي برنامه درسي ملي مانند يادگيري فعال با محوريت دانش آموزان و تأكيد بر جذابيت و تنوع فعاليت هاي يادگيري راهبردهاي ارزشيابي بدون تغيير توصيفي - كيفي فضا/مواد بدون تغيير تاكيد مجدد بر بسته آموزشي :  ا. لوحه آموزشي 2. نوار  صوتي(CD) 3. راهنماي معلم(رزقالب كتاب وفيلم آموزشي) 4. نرم افزار كمك آموزشي 5. كتاب هاي جانبي كمك آموزشي   2: ميزان تغييرات برنامه درسي هنر پايه اول ابتدايي بستر و زمينه تغيير ميزان تغيير خلاصه تغيير و جهت‌گيري رويكرد برنامه درسي بدون تغيير رويكرد برنامه درسي هنر تربيت هنرياست؛ به اين معنا كه معلم  فرصت‌هايي فراهم آورد تا ظرفيت‌هاي فطري دانش‌آموزان شكوفا شود. به ويژه نسبت به زيبايي‌ها(معنوي و مادي) حساسيت پيدا كنند، آن‌ها را درك كنند و خود در آفرينش زيبايي‌ها بكوشند. تربيت هنري داراي پنج ركن اساسي است: 1-  زيبايي شناسي(يكي از جنبه‌هاي فطرت توحيدي) ، 2-  آشنايي با خلقت، 3- آشنايي با تاريخ هنر ايران(ميراث فرهنگي و هنري)، 4- توليد هنري، 5-  نقد هنري.   از آن‌جا كه اين رويكرد با مباني فلسفي و علمي برنامه درسي ملي هماهنگ است، تغيير نكرده است. اهداف برنامه درسي بدون تغيير        v         اهداف حوزه‌ دانش:1- آشنايي با خلقت به عنوان منبع الهام آفرينش‌هاي هنر،  2- آشنايي با رشته‌هاي هنر، 3-آشنايي مقدماتي با ابزار و مواد هريك از رشته‌هاي هنري ، 4-آشنايي با ميراث فرهنگي و هنري ايران        v         اهداف حوزه مهارت:1- توسعه‌ مهارت‌هاي حسي، 2- توسعه مهارت‌هاي گفتاري، 3- توسعه مهارت‌هاي حركتي براي كاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ي هنري، 4- توسعه قابليت‌هاي تفكر، 5- توانايي ابراز افكار و احساسات به زبان‌ هنري، 6-توسعه‌ مهارت‌هاي اجتماعي        v         اهداف حوزه‌ نگرش:1-توجه به زيبايي‌ها و پرورش حس زيباشناسي ، 2- تمايل به ابراز افكار و احساسات با بيان هنري، 3- توجه به توانايي‌هاي خود و كسب اعتماد به نفس، 4- علاقه به كاوشگري و كسب تجربه در رشته‌هاي مختلف هنري، 5- توجه به حفظ آثار هنري و ميراث فرهنگي، 6- تمايل به برقراري ارتباط و مشاركت در فعاليت‌هاي گروهي اين اهداف با الگوي هدف‌گذاري برنامه درسي ملي مغايرتي ندارند، لذا تغييري نكرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسي ملي ، روي اهدافي كه برجسته شده،  تأكيد بيشتري شده است. محتواي برنامه درسي تغييرجزئي در انتخاب و سازماندهي محتواي برنامه درسي هنر اصول الويت  صلاحيت‌ها و يادگيري‌هاي مشترك، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌هاي يادگيري، اهميت، اعتبار، علاقه، سودمندي،قابليت يادگيري، درهم تنيدگي، توالي  هماهنگ با برنامه درسي ملي وجود داشته است.  سه اصل ديگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعاليت براي سهولت دست‌يابي به اهداف مورد تاكيد طراحي شده است.  در طراحي اين فعاليت‌ها اجزاي الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي، و به ويژه صلاحيت‌ها و يادگيري‌هاي مشترك و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌هاي يادگيري كه در مدارس مورد غفلت قرار مي‌گيرد، مورد توجه و تأكيد بيشتر قرار گرفته است. راهبردهاي ياددهي – يادگيري بدون تغيير از پيش‌فرض‌هاي برنامه درسي ملي بندهاي 3  و 4 و 5 (ص 114 نگاشت چهارم)  ،  از بخش تلقي ازمعلم: نقش راهنمايي و تسهيل گري او درجريان آموزش ،  از بخش تلقي نسبت به محيط آموزش:  تنوع محيط‌هاي يادگيري و  نقش فعال دانش‌آموز در برنامه درسي هنر وجود داشته است.    از اصول حكم بر راهبردهاي ياددهي- يادگيري : اصل ايجاد زميه خود راهبري، يادگيري مشاركتي، توجه به زمينه‌هاي فرهنگي بومي، توجه به فراين و محصول فعاليت هنريزمينه سازي برا يرشد همه جانبه، تناسب با ويژگي‌هاي رشدي متربيان در برنامه درسي هنر وجود داشته است.  ساير موارد نيز بايد در مراحل بعدي وبا بررسي و مطالعه كافي و هموار ساختن زمينه‌هاي اجرايي همسو سازي شوند. روش‌هاي فعال در برنامه وجود داشته و تغييري نكرده است. راهبردهاي ارزش‌يابي بدون تغيير پيش فرض‌هاي برنامه درسي ملي بندهاي 1 و 2 و 3  و اصول  1 و 2  و 5 و 6   و از سياست‌ها بند 3 و 4 و5 و 8 و 13 در برنامه درسي هنر وجود داشته است.  ساير بندها در مرحله بعد و با مطلعه و با هماهنگي كليه دروس دوره ابتدايي انجام خواهد گرفت. از آن‌جا  ارزشيابي توصيفي -  كيفي  از سال 1384 در برنامه درسي هنر وجود داشته و در حال حاضر اين شيوه ارزش‌يابي  مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش است و در پايه‌هاي اول  تا سوم اجراي  سراسري  دارد، در برنامه تغييري نكرده است.    فضا / مواد تغييرجزئي اصول توليد رسانه‌ هاي يادگيري  به هنگام  توليد لحاظ خواهند شد. بر تنوع فضاهاي آموزشي در برنامه هنر تاكيد شده است.  در اين‌جا  آموزش در فضاي خارج از كلاس، خارج از مدرسه تاكيد بيشتر و استفاده از فضاي مجازي  و توجه به فناوري ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.     3. ميزان تغييرات برنامه درسي رياضي اول ابتدايي بستر و زمينه تغيير ميزان تغيير خلاصه تغيير و جهت‌گيري رويكرد برنامه درسي تغييرات كلي -         تغيير موضوع محوري به فرآيند محوري باتاكيد بر حل مسئله؛ -         زمينه سازي براي شكوفايي فطرت الهي بااستفاده مطلوب از موقعيت هاي ايجاد شده؛ اهداف برنامه درسي تغييرات كلي - با توجه به عناصر پنج گانه اهداف كلي برنامه درسي ملي، اهداف برنامه رياضي تغيير يافته است. محتواي برنامه درسي تغييرجزئي - محتواهاي درك عدد، جبر و الگوهاي هندسه و اندازه گيري آمار واحتمال تغييرات وسيعي داشته اند. راهبردهاي ياددهي – يادگيري تغييرات كلي نگاه به حل مسئله، برقراري ارتباط، استدلال و اثبات به كارگيري زبان رياضي و مهارت هاي كلامي و استراتژيهاي حل مسئله واستفاده از نمايشهاي مختلف مفهوم و نيز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملي راهبردهاي ارزش‌يابي تغييرجزئي راهبردهاي ارزشيابي به صورت كمي و كيفي بر اساس سند برنامه درسي ملي است.  فضا / مواد تغييرجزئي - به ابزارهاي  كمك آموزشي مانند خط كش و شابلون و حتي ماشين حساب توجه شده است.     4   . ميزان تغييرات برنامه درسي تربيت بدني  پايه اول ابتدايي بستر و زمينه تغيير ميزان تغيير خلاصه تغيير و جهت‌گيري رويكرد برنامه درسي تغييرات جزئي - رويكرد برنامه به حفظ سلامتي، آموزش مهارت هاي حركتي و ورزشي و آموزش شيوه هاي زندگي فعال و گذراندن صحيح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغيير يافته است. در صورتي كه رويكرد قبلي برنامه كه مصوب شوراي عالي مي باشد، كسب و حفظ سلامتي و تندرستي از طريق حركت بوده است. اهداف برنامه درسي تغييرات جزئي اين اهداف به اهداف قبلي اضافه شده است: آشنايي با توانايي هاي جسماني – رواني خويش؛آگاهي از رفتارهاي متناسب با ارزش ها و فضايل اخلاقي در فعاليت هاي گروهي؛مهارت در اجراي انواع بازي ها؛مهارت هاي مقدماتي ورزشي با تاكيد بر ورزشهاي مادر؛توانايي در انجام رفتارهاي اخلاقي فردي و اجتماعي؛ شكرگذاري از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتي؛احساس مسئوليت به شركت در فعاليتهاي جسماني خارج از مدرسه؛ محتواي برنامه درسي تغييرات جزئي افزودن 10 نوع بازي با توجه به الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي وتفسيرلوحه هاي آموزشي با نگرش برنامه درسي ملي و الگوي هدف گذاري آن راهبردهاي ياددهي – يادگيري تغييرات جزئي در برنامه قبلي از روش هاي تدريس مكاشفه اي، سنتي وتركيبي استفاده مي شد. هم اكنون روش تدريس از الگوي فرآيند محوري تبعيت مي كند كه به صورت عملي معلم و فراگير در فرآيند آموزش فعال خواهند بود .  انتخاب روش تدريس تحت تاثير عوامل  هماهنگي با اهداف، محتوا، خصوصيات دانش آموزان، توانايي معلمان و امكانات و فضاي آموزشي مي باشد .  تركيبي از روش هاي تدريس براي توسعه مهارت هاي حركتي و ورزشي مناسب خواهد بود . ماننند روش بازي، حل مسئله، مشاركتي،... راهبردهاي ارزش‌يابي تغييرات كلي - تبديل ارزشيابي كمي – كيفي (نمره دهي) به ارزشيابي كيفي (توصيفي) فضا / مواد تغييرات جزئي - استفاده از محيط هاي متنوع يادگيري مانند طبيعت، به فضاهاي يادگيري قبلي كه فقط در حياط مدرسه و كلاس درس بود اضافه شده است. 5. ميزان تغييرات برنامه درسي علوم تجربي  پايه اول ابتدايي بستر و زمينه تغيير ميزان تغيير درصد خلاصه تغيير و جهت‌گيري رويكرد برنامه درسي تغيير كلي توجه به رويكرد فطرت گرايي توحيدي؛(عظمت و نظم خلقت، همراهي اخلاق و ايمان توحيدي با علم، محدوديت علم، فعاليت هاي علمي تمدن  اسلامي)توجه به رويكرد زمينه محوري :توجه به زمينه واقعي زندگي، يادگيري فعال، اجتماعي و خلاقانه؛توجه به يكپارچگي تفكر، ايمان، علم، عمل و اخلاق؛  اهداف برنامه درسي تغييرجزئي متناسب با جدول اهداف برنامه درسي در عرصه هاي تفكر، ايمان علم، عمل و اخلاق تغيير يافته است؛  محتواي برنامه درسي تغيير كلي   تغيير محتوا به تم هاي پيشنهادي شامل: 1. زمين  2. آسمان  3. انسان  4. جانوران  5. محيط زندگي  6. مواد 7. حركت 8. انرژي - توجه به ويژگيهاي ملي – بومي  – توجه به محيط پرشور و نشاط راهبردهاي ياددهي – يادگيري تغييرجزئي -         تغيير شيوه سازماندهي به سازماندهي فعاليت هاي كلاس پيرامون تم ها؛ -         تعادل دربه كارگيري همه مهارت هاي ذهني و عملي، گروهي و انفرادي؛ راهبردهاي ارزش‌يابي -         -  ارزشيابي جاري درس علوم بر فرآيند محوري تاكيد دارد. فضا / مواد تغييرجزئي - تنوع محيط يادگيري و گسترش فضاي يادگيري به فعاليت هاي گروهي و بيرون از مدرسه مرتبط با زندگي دانش آموزان   6. ميزان تغييرات برنامه درسي زبان و ادبيات فارسي  پايه اول ابتدايي بستر و زمينه تغيير ميزان تغيير درصد خلاصه تغيير و جهت‌گيري رويكرد برنامه درسي تغيير جزئي - متناسب سازي رويكرد فرهنگي-تربيتي برنامه درسي فارسي موجود با رويكرد فطرت گرايي توحيدي برنامه درسي ملّي   اهداف برنامه درسي تغيير جزئي با توجه به تغييرات 15% در رويكرد، بيشترين تغييردر بعد نگرشي اهداف زبان آموزي به عمل آمده است. در حيطه هاي دانشي و مهارتي نيز به نسبت جهت گيري حيطه نگرش تغييرات اندكي صورت گرفته است. محتواي برنامه درسي تغيير كلي 1-      تغيير در ساختار كتاب فارسي؛ 2-      تغيير در محتوا شامل كلمات كليدي، جملات و متن ها؛ 3-      تغيير در سازماندهي محتوا؛ 4-      تغيير در تصاوير و طراحي هنري كتاب؛ راهبردهاي ياددهي – يادگيري تغيير كلي 1-      تاكيد بر اجراي بيشتر يادگيري مشاركتي؛ 2-      تاكيد بر اجراي مناسب روش ها و راهبردهاي توصيه شده در برنامه زبان آموزي؛ 3-      تاكيد بر استفاده همزمان عناصر و مؤلفه هاي بسته هاي آموزشي؛ راهبردهاي ارزش‌يابي تغيير جزئي اصلاح وبازنگري در نحوه آزمون سازي فارسي و معيارهاي ارزشيابي توصيفي و عناصر كارنامه تحصيلي فضا / مواد تغيير جزئي 1-      تاكيد بر تناسب و تعادل جمعيت دانش آموزان كلاس براي اجراي بهتر شيوه هاي فعال برنامه درسي 2-      تاكيد بر بكارگيري بسته هاي آموزشي ارائه شده از سوي سازمان پژوهش؛ 3-      تاكيد بر استفاده از كتاب هاي قصه توصيه شده در پايان كتاب فارسي؛ 4-      تاكيد بر اجراي مستقل زنگ مطالعه و كتاب خواني   4. اهدف طرح: الف) هداف اصلي : آموزش توجيهي همسوسازي برنامه درسي اول ابتدايي با برنامه درسي ملي ب)اهداف فرعي: 1. آشنايي آموزگاران پايه اول ابتدايي با برنامه درسي ملي؛ 2. ايجاد آمادگي در آموزگاران براي اجراي برنامه درسي پايه؛ 3. آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با مفاهيم و روش هاي ياددهي  و شيوه هاي ارزشيابي از آموخته ها؛ 5. اصول : 1.       كليه آموزش ها مبتني بر سياست هاي كلي طرح تحول در آموزش وپرورش باشد؛ 2.       آموزش ها بايد كليه حوزه­هاي يادگيري را در برگيرد؛ 3.       كليه معلمين در آموزش ها مشاركت داشته باشند؛ 4.       ارائه آموزش هاي مرحله اي، مبتني بر طرح كلي تغيير ساختار آموزشي باشد. 5.       از ظرفيت هاي متنوع آموزش شامل حضوري – غير حضوري ونيمه حضوري استفاده شود. 6.       شيوه هاي اجراي آموزش ها تعامل و تعهد هرچه بيشتر مخاطبان را نسبت طرح تحول فراهم كند؛ 7.       مولفه هاي انگيزشي براي حضور مؤثر معلمين در مرحله تامين مدرس و آموزش معلمان استاني در نظر گرفته شود؛ 6. مراحل اجرا: اين طرح در 3 مرحله اجرا خواهد شد. 6. الف) دوره آموزشي مرحله تامين اساتيد: با توجه به پراكندگي و تعداد قابل توجه تعداد شركت كنندگان در دوره تامين مدرس كشوري و لزوم دراختيار داشتن كارشناسان مجرب براي نظارت و ارزشيابي دوره هاي استاني، دوره آموزشي خاص جهت تربيت كارشناسان مجرب براي ايفاي اين نقش به شرح ذير برگزار مي شود. 6.الف-1): سرفصل آموزشي دوره تامين استاد: 1. مباني ديني، فلسفي و علمي برنامه هاي درسي ملي و دلالت هاي آموزشي برگرفته از آن؛ 2. رويكرد كلان برنامه درسي ملي و عناصر رويكرد؛ 3. الگوي هدف گذاري با توجه به رويكرد كلان برنامه درسي ملي؛ 4. محتواي آموزشي و پرورشي برنامه درسي ملي و راهبردهاي ياددهي-يادگيري و ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي؛ 5. تغييرات برنامه درسي پايه اول انتدايي با توجه به الگوي هدف گذاري؛ 6. مهارت تحليل يك واحد درسي با توجه به الگوي هدف گذاري؛ 7. مهارت طراحي يك واحد درسي با توجه به الگوي هدف گذاري؛ 6. الف-2): شرايط و ضوابط انتخاب اساتيد : 1.         عضويت در تيم تدوين برنامه درسي ملي (مدير ، مسئولان و اعضاي كميته هاي برنامه درسي ملي )؛ 2.         مؤلف كتاب هاي درسي و عضو شوراهاي برنامه ريزي درسي؛  3.         متخصص دانشگاهي برحسب مورد؛ 6. الف-3): جدول ساعت درسي: نام درس علوم رياضي برنامه درسي ملي فارسي ­تربيت بدني هنر قرآن ساعت دوره 18 48 16 16 16 16 16 محتوا : محتواي دوره شامل سه بخش اساسي دانستني ها، مهارت ها و نگرش ها مي باشد. 1.       دانستني ها: بخشي از اهداف دوره هاي آموزشي ارائه دانش و اطلاهات لازم درخصوص مباني، رويكردها، اهداف و روش هاي ياددهي-يادگيري و تغييرا ت صورت گرفته در برنامه هاي درسي مي باشد كه در قالب جزوات آموزشي در دفتر برنامه ريزي توليد و در دوره هاي آموزشي در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد. 2.       مهارت ها: پيش بيني شده مهارت هاي مورد نظر در قالب فعاليت هاي عملي نظير تحليل محتوا و توليد طرح درس ها بر اساس الگوي هدف گذاري و ارائه توليدات و بحث و تبادل نظر درباره آنها محقق شود. لذا آموزش هاي حضوري امكان مناسبي براي دست يابي به اين قبيل مهارت ها و اطمينان لازم جهت اجراي دوره آموزشي در حد انتظارات را تسهيل مي كند. 3.       نگرش ها: نگرش نسبت به تغييرات و قبول ضرورت تغيير و پذيرش نوآوري ها بخش مهم و اساسي در اشاعه هرگونه ايده نوآورانه است. از اين رو بخشي از دوره آموزش به بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات آموزشي دوره اختصاص دارد. فرصت ها پيش بيني شده جهت ارائه نظر و پرسش و پاسخ ها، تأثير بسيار زيادي در ايجاد نگرش مطلوب، نسبت به اهداف مورد انتظار خواهد داشت. 4.       بسته آموزشي: - بسته آموزشي شامل كتاب درسي، راهنماي معلم و نرم افزار و جزوات آموزشي مي باشد. - قابل ذكر است در اين دوره كليه آموزش ها ضبط و در قالب نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان منبع آموزشي مكمل در احتيار مدرسان كشوري قرار مي گيرد. - محتواي بسته آموزشي به گونه اي تدارك مي شود كه بتواند نيازهاي آموزشي مخاطبان را در سه سطح تامين اساتيد، تامين مدرس كشوري و آموزش معلمان برآورده سازد. 6. الف-4): تعداد مدرسان: نام درس علوم رياضي برنامه درسي ملي فارسي ­تربيت بدني هنر قرآن جمع تعداد مدرس 12 16 12 6 8 4 6 64 6.الف-5): تاريخ برگزاري دوره:  دوره تامين اساتيد از تاريخ 3تير الي 13تير ماه در محل سازمان پژوهش برگزار مي شود. 6. الف-6): نوع آموزش: نوع آموزش به صورت حضوري و به شيوه عملي و نظري اجرا مي شود. 6. الف-7): الزامات ارزشيابي و مستند سازي: كارگاه هاي اجرا شده در اين حوزه علي الخصوص كارگاه هاي مربوط به نشست برنامه درسي ملي ضبط شده و دراختيار همه شركت كنندگان در دوره تامين مدرس  و معلمان شركت كننده قرار خواهند گرفت.  6. الف-8): سياست هاي تشويقي جهت همكاري: پرداخت حق الجلسه به شركت كنندگان در اين دوره ها؛واگذاري ماموريت هاي نظارتي و ارزشيابي در مراحل اجراي استاني با اين گروه خواهد بود؛اجراي نشست هاي توجيهي مديران استاني ؛ 6.الف-9): برنامه هاي پشتيبان: 1. برگزاري نشست هاي نقد و ارزيابي دوره و آمادگي براي اجراي بهتر دوره در سال هاي آتي؛ 2. برگزاري نشست هاي بين رشته اي براي هماهنگي هاي بيشتر؛ 6.ب ) دوره آموزشي تامين مدرس كشوري: دوره هاي تامين مدرس كشوري با هدف تامين مدرسان واجد شرايط جهت پذيرش برگزاري آموزش معلملن استاني با مسئوليت معاونت برنامه ربزي و آموزش نيروي انساني و همكاري سازمان پژوهش و برنامه ريزي در زمينه تأمين اساتيد و محتواي آموزشي،  به ميزباني مراكز تربيت معلم شهر تهران برگذار خواهد شد. سهميه استاني با توجه به تعداد مناطق، وتعداد معلّمين پايه اول ابتدايي و چند پايه تعيين شده است.(فرم  پيوست شماره2). 6.ب-1) محتواي آموزشي: با توجه به لزوم اجراي آموزش هاي معلمين در سراسر كشور، و  فرصت محدود براي اجراي دوره مدرسين مورد نياز براي اجراي آموزش هاي استاني شركت كنندگان در اين دوره در دو گروه آموزش خواهند ديد و برنامه آموزشي مراكز به پيوست مي باشد.(پيوست شماره 3): 1. گروه علوم و رياضي: آموزش علوم و رياضي برنامه درسي ملي رياضيات علوم تجربي جمع ساعات آموزش 8 24 16 48   2. گروه علوم انساني: آموزش علوم انساني برنامه درسي ملي هنر تربيت بدني قرآن فارسي جمع ساعات آموزش 8 4 4 8 8 32 6. ب-2): تعداد شركت كنندگان: تعداد مدرسان گروه علوم پايه تعداد مدرسان گروه علوم انساني جمع 884 نفر 660 نفر 1544نفر توجه 1 : در دوره هاي استاني، آموزش برنامه درسي ملي برعهده آموزش ديدگان دوره آموزش علوم انساني خواهد بود. توجه 2: سهميه استاني با همكاري معاونت آموزش ابتدايي ، تعيين خواهد شد. در هر استان نيز بر اساس تعداد مناطق و شرايط جغرافيايي و تعداد معلمين اول ابتدايي و چند پايه سهميه مناطق مشخص خواهد شد. توجه 3: تفاوت تعداد مدرسين دو گروه به جهت تفاوت در تعداد ساعات تدريس در اين دو حوزه است. توجه 4:  در هر دوره نيمي از سهميه اختصاصي هر استان در دوره شركت خواهد كرد. 6.ب-3): تاريخ برگزاري دوره هاي آموزشي: گروه علوم انساني علوم پايه آغاز پايان آغاز پايان گروه اول 25/4/1390 28/4/1390 25/4/1390 30/4/1390 گروه دوم 1/5/1390 4/5/1390 1/5/1390 6/5/1390   6.ب-4): نوع آموزش: نوع آموزش به صورت حضوري و به شيوه عملي و نظري اجرا مي شود 6.ب-5): شرايط و ضوابط مدرسان دوره هاي استاني: داشتن حداقل مدرك ليسانس؛داراي حكم كارگزيني آموزگاري؛داشتن سابقه تدريس در كلاس اول ابتدايي؛دارندگان مدرك آموزش ابتدايي در اولويت باشند؛شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي تامين مدرس سالهاي قبل در اولويت قرار دارند. 6.ب.6): سياست تشويقي: 1. ارائه گواهي شركت در دوره ها 2.  ابلاغ گواهي تدريس استاني؛ 3.پي گيري و پرداخت  ارائه حق مأموريت ؛ 4. اولويت در دوره هاي تأمين مدرسي آينده؛ 5. اولويت در آموزش كارشناسان ستادي اداره كل و مناطق؛ 6. تشويق نامه سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي؛ 6.ب.7): مستند سازي و ارزشيابي: بر اساس طرح كلي ارزشيابي بند شماره  6  اعمال مي شود. 6.ب.8): برنامه هاي پشتيبان: 1. ارائه منابع مكتوب پشتيبان در عرصه تفهيم و تبيين برنامه درسي ملي؛ 2. ارائه منابع مكتوب جهت آمادگي بيشتر درباره تغييرات كتاب هاي درسي؛ 3. آماده سازي كتاب هاي راهنماي معلم؛ 4. ارائه منابع آموزشي چند رسانه اي تهيه شده از جلسه آمادگي مدرسان  عالي؛ 5. نظارت ومشاوره كارشناسان برنامه درسي ملّي و گرو ه هاي درسي در طول برگزاري دوره هاي استاني؛ 6.ج) برگذاري دوره استاني : در اين مرحله تمامي معلمين پايه اول ابتدايي و معلمين كلاس هاي چند پايه كه داراي دانش آموز پايه اول ابتدايي هستند، مؤظف به گذراندن دوره آموزشي توجيهي همسوسازي خواهند شد. 6.ج-1): جدول ساعت آموزش حضوري و غير حضوري دوره استاني : عنوان برنامه درسي ملي علوم تجربي رياضيات زبان فارسي قرآن تربيت بدني هنر جمع ساعت حضوري 4 6 14 3 3 3 3 36 ساعت غير حضوري 4 6 14 3 3 3 3 36 6.ج-2): تعداد شركت كنندگان : حدود 66300نفر(مطابق آمار و دفتر فنآوري)؛ 6.ج-3): تاريخ برگزاري: 1/5/1390 الي 31/6/1390 6.ج-4): شرايط و ضوابط شركت كنندگان: 1. آموزگاران رسمي داراي ابلاغ تدريس در پايه اول ابتدايي ياتدريس در كلاس چند پايه شامل دانش آموزان پايه اول؛ 2. آموزگاران پايه اول شاغل در مدارس غير دولتي؛ 6.ج-5): سياست تشويقي: 1. تشويق نامه ادارات كل و مناطق آموزشي؛ 2. گواهي ضمن خدمت؛ 7  . نظارت و ارزشيابي: نظارت و ارزشيابي اجراي برنامه از جمله بخش هاي حياتي طرح است و هرگونه قصور و كوتاهي در انجام اينوظيفه موجب عقيم ماندن و كنار گذاشته شدن از اولويت ها، ناكارآمدي اجرا و در نتيجه به هم ريختن شالوده هاي برنامه هاي درسي خواهد شد. از اين حيث و به منظور پايش طرح همسو سازي يرنامه نظارت در دو بخش وظايف جاري و پروژه خاص به شرح زير پيش بيني مي شود.            الف: جمع آوري اطلاعات در قالب فعاليت هاي سازماني شامل : -         نظارت و بازديد كارشناسان سازمان و دفتر برنامه ريزي وتأليف؛ -         جمع آوري اطلاعات از طريق توزيع پرسش نامه هاي نظر سنجي در مراكز تربيت معلم؛ -         نظارت كارشناسان معاونت آموزش ابتدايي و كارشناسان استاني بر اجراي آموزش معلمان؛ ب) جمع آوري اطلاعات در قالب طرح نظام مند ارزشيابي مرحله به مرحله : در اين شيوه تيم ارزشياب در هريك از مراحل حضور داشته و نسبت به جمع آورس اطلاعات و مستندات اجرايي برنامه از طريق مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه اقدام و نتايج به دست آمده در چهار حوزه تامين اساتيد، تامين مدرس، آموزش معلمان و آموزش كلاس درس ثبت و تفسير و تحليل لازم خواهد شد. 
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:25  توسط عفت پاينده  |